Gyakran ismételt kérdések

Külföldön tartózkodom a szerződés aláírásakor, mit tegyek?

A megkötendő szerződés formájához igazodó meghatalmazással adott tárgykörben feljogosíthat valakit, hogy Ön helyett eljárjon, az Ön képviseletében a szükséges nyilatkozatokat megtegye, aláírja.
Amennyiben közjegyzői okiratba foglaltan jön létre a szerződés, úgy a meghatalmazásnak is közjegyzői okiratba foglaltnak kell lennie, vagy olyan teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni a meghatalmazást, amelyen a meghatalmazó aláírását közjegyző vagy magyar külképviseleti hatóság hitelesítette.
A meghatalmazást eredetiben, hiteles kiadmányban vagy hiteles másolatban a közjegyzői okirathoz kell fűzni. ugrás az oldal tetejére

Elképzelhető-e, hogy egy másik közjegyző alacsonyabb közjegyzői díjjal készíti el az okiratot?

Elképzelhető kismértékű eltérés, mivel a közjegyzői díjszabásról szóló hatályos 14/1991. (XI.26.) IM rendelet értelmében bizonyos okokra figyelemmel a közjegyző mérlegelési körébe tartozik a közjegyzői díj részét képező munkadíj felére történő leszállítása, illetve a készkiadások felszámítása. Egyebekben viszont a jogszabálytól eltérni nem lehet. ugrás az oldal tetejére

Ki tud-e jönni helyszínre a közjegyző?

Természetesen van rá lehetőség, hogy indokolt esetben a közjegyző illetékességi területén helyszíni eljárást folytasson le, és az okirat vagy hitelesítés megfelelő előkészítése alapján helyszínen járjon el, készítsen közjegyzői okiratot vagy hitelesítsen például aláírást. A budapesti székhelyű közjegyzők illetékessége egész Budapest területére kiterjed. A helyszíni eljárások díja magasabb. ugrás az oldal tetejére

Milyen típusú, tartalmú meghatalmazást fogad el a közjegyző?

Amennyiben közjegyzői okiratba foglaltan jön létre a szerződés, úgy a meghatalmazásnak is közjegyzői okiratba foglaltnak kell lennie, vagy olyan teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni a meghatalmazást, amelyen a meghatalmazó aláírását közjegyző vagy magyar külképviseleti hatóság hitelesítette.

A meghatalmazást eredetiben, hiteles kiadmányban vagy hiteles másolatban a közjegyzői okirathoz kell fűzni.

A meghatalmazásnak tartalmaznia kell különösen a meghatalmazó, a meghatalmazott személyes azonosító adatait, a meghatalmazás tárgyát, a képviseleti jogkör rögzítését (pl. kölcsönszerződésnél a hitelező bank megjelölését, a hitel típusát, összegét; ingatlanra vonatkozó jogügyleteknél az ingatlan adatait, helyrajzi számát). ugrás az oldal tetejére

Hogyan jut el a hagyatéki ügy a közjegyzőhöz?

A haláleset után az illetékes önkormányzat hagyatéki leltárelőadója veszi fel a hagyatéki leltárt. Ennek során nyilatkoznia kell az öröklésre jogosultnak az örökhagyó adataira, vagyonára, a hagyatéki terhekre vonatkozóan, továbbá meg kell jelölnie a törvényes és az esetleges végrendeleti örököst, ha rendelkezésre áll csatolnia kell a végrendeletet.

Ezt követően az önkormányzati hagyatéki leltárelőadó beszerzi az ingatlanok tulajdoni lapját és adó-, érték bizonyítványát, ha szükséges biztosítási intézkedést rendel le, helyszíni ingóleltárt vesz fel. Ezt követően az iratokat továbbítja a hagyatéki eljárásra illetékes közjegyzőhöz, aki az iratok alapján a még szükséges megkereséseket (pl. folyószámla egyenlegekre nézve a bankhoz) elvégzi és a hagyatéki ügy alapján tárgyalás tartásával vagy tárgyalás tartása nélkül határozatot hoz a hagyaték átadásáról.

Amennyiben az öröklési rend igazolása szükséges, a jogosultak kifejezetten kérelmére, öröklési bizonyítványt ad ki a közjegyző, ha nem maradt hagyatéki vagyon vagy a hagyaték tárgya kizárólag külföldi ingatlan vagy olyan külföldi ingóság, amelyre a közjegyző joghatósága nem terjed ki. Amennyiben azonban van hagyatéki vagyon és emiatt hagyatékátadó végzés született már, úgy a későbbiekben öröklési bizonyítvány kiadására belföldi felhasználásra nincs lehetőség. Ilyenkor az öröklési rendet maga a hagyatékátadó végzés igazolja. ugrás az oldal tetejére

Hagyatéki eljárásban lehet-e közjegyzőt szabadon választani?

Nem, a hagyatéki eljárásra, mint nemperes eljárásra szigorú illetékességi szabályok vonatkoznak.
Az örökhagyó utolsó bejelentett belföldi lakcíme (ennek hiányában halálának helye, ha külföldön hunyt el, a hagyatéki vagyon fekvésének helye) szerinti közjegyző jár el. Budapesten egy kerületen belül is több közjegyző működik, így a haláleset időpontja hónapja a meghatározó.

Dr. Holly Zsuzsanna Közjegyzői Irodája a hatályos szabályok szerint a februárban, májusban, augusztusban és novemberben elhunyt örökhagyók hagyatéki ügyeiben jár el, és kizárólagos illetékességgel rendelkezik ugyannak az örökhagyónak a hagyatékára vonatkozóan a póthagyatéki és megismételt eljárásokra is. ugrás az oldal tetejére

Hitelesíti-e a közjegyző a másolatot, amelyet az ügyfél hoz be az irodába?

Hiteles másolatot a közjegyző kizárólag az eredeti okiratról, vagy az arról készült hiteles másolatról, hiteles kiadmányról tud készíteni. Egyszerű fénymásolatot felmutató ügyfélnek önmagában a másolatot nem tudjuk hitelesíteni.

A másolathitelesítés elve az, hogy a hitelesítés folytán ugyanolyan értékű okirat keletkezzék, mint a felmutatott okirat. Egyszerű, nem hiteles másolatról a közjegyző is csak egyszerű másolatot tud készíteni.

Tekintettel arra, hogy a közjegyző felel az eredeti és a másolat egyezőségéért, irodánk az eredeti okiratról maga készíti el a másolati képet, melyet aztán hitelesítési záradékkal lát el. ugrás az oldal tetejére

Ha tartozik az ügyfélnek egy ismerőse, el tudjuk-e készíteni a bediktált adatok alapján a végrehajtható tartozáselismerő nyilatkozatot?

A közvetlenül végrehajtható egyoldalú kötelezettségvállalást és egyben tartozás-elismerést tartalmazó közjegyzői okira elkészítésének alapja az, hogy az adós keresse meg a közjegyzőt és a saját nyilatkozatának tartalmát ezáltal ő határozhassa meg.

Az adósnak minden kényszertől, fenyegetéstől és befolyástól mentesen kell megtennie nyilatkozatát, függetlenül a kölcsönadó akaratától, szándékától. A nyilatkozat elkészítése végett, tehát ilyen esetekben az adósnak kell felkérnie a közjegyzőt az okirat lekészítésére és előzetes egyeztetés során az adósnak kell előadnia a szükséges adatokat, a nyilatkozat tartalmát az adós határozza meg. ugrás az oldal tetejére

Mi kerül ennyibe egy pecsételésen?

A közjegyző hatósági jogszolgáltató tevékenységet végezve állami közhatalmat gyakorol úgy, hogy mindeközben az állami költségvetésből ehhez közvetlen forrást az állam nem biztosít. A közvetlen forrás helyett az állam hatósági díjszabást rendelt a közjegyzői tevékenységekhez, ezzel biztosítva az állami feladat ilyen formában történő ellátását. Az egyes "pecsételések" díja tehát összességében kell, hogy biztosítsa a teljes közjegyzői iroda működéséhez szükséges költségeket.

Természetesen érthető, hogy az ügyfél szemszögéből a közjegyzői munka már csak az okiratra helyezett bélyegzőként jelenik meg, de a közjegyzői munka ennél sokkal összetettebb: a közjegyzői okiratot elő kell készíteni, meg kell szerkeszteni, a hitelesítéseknél a hitelesítő záradék szövegét kell szerkeszteni és megfelelően az okirathoz illeszteni.

Ezek a munkálatok általában nem az ügyfél jelenlétében történnek, ezért fordulhat elő, hogy az ügyfélben az a téves képzet keletkezik, hogy a közjegyzői munka kizárólag a "pecsételésből" áll. ugrás az oldal tetejére
Cím: Budapest, Munkásotthon utca 8/C. I/3. szám | Telefon: 369-7350 | Fax: 231-0718 | Email: info@hollyiroda.hu
© 2012